เอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ขั้นตอนการดำเนินการ ผศ.รศ. ขั้นตอนใหม่ DOWNLOAD
2. ประกาศการประเมินผลการสอน 2556 ฉบับที่ 1 DOWNLOAD
3 แบบประเมินของ ผศ. กพอ.03 ส่วนที่ 1 DOWNLOAD
4. บันทึกข้อความ DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ DOWNLOAD
6. แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

1. บันทึกข้อความ 2560 DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มขอจัดการเรียนการสอนนอกเวลา 2559 DOWNLOAD
3 แบบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ 2560 DOWNLOAD
4. บันทึกข้อความออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี DOWNLOAD
5. บันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม DOWNLOAD
6. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี 2560 DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติ 2560 DOWNLOAD
8. ใบยืมพัสดุคณะพยาบาลศาสตร์ 2560 DOWNLOAD
9. ใบเบิกพัสดุคณะพยาบาลศาสตร์ 2560 DOWNLOAD
10. แบบสำรวจความต้องการซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 2560 DOWNLOAD
11. แบบสำรวจความต้องการซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 2560 DOWNLOAD
12. แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 DOWNLOAD
13. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันและประกาศ 2560 DOWNLOAD
14. แบบแจ้งข้อมูลรับเงินผ่าน KTB Corporate Online 2560 DOWNLOAD
15. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(คนเดียว) 2560 DOWNLOAD
16. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบกลุ่ม) 2560 DOWNLOAD
17. Check list แฟ้มรายวิชาภาคทฤษฎี 24เม.ย.60 DOWNLOAD
18. Check list แฟ้มรายวิชาภาคปฏิบัติ 24เม.ย.60 DOWNLOAD
19. แบบฟอร์มการลา LINK
20. แบบฟอร์มธุรการ LINK
21. แบบนำไปใช้ประโยชน์ DOWNLOAD
22. แบบรับรองการใช้ประโยชน์ DOWNLOAD
23. แบบประเมินการสอนของอาจารย์วิชาทฤษฎีโดยผู้บังคับบัญชา DOWNLOAD
24. แบบประเมินคุณการสอนวิชาปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา DOWNLOAD