ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2557

------------------------------------------------------------

1. การประเมินความรู้ฯ กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯใหม่ โดยมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน และยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯใหม่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ

2. การประเมินความรู้ฯ กรณีขอรับใบอนุญาตฯใหม่ โดยมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน หรือมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนนแต่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯใหม่เกินกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี 2557