ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ประกาศสภาการพยาบาล

เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ประจำปี พ.ศ. 2557

---------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2557