ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

    ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย หรือบุคคลที่มาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ได้เข้ามาเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์
    ในการนี้เพื่อให้การเข้าเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชนะ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงขอแจ้งขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf