ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ด้วยกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สวัสดิการเงินสงเคราะห์ (ส.ส.ส.) ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ส.ส.ส. ประจำปี 2559 จำนวน 6 ทุน แบ่งเป็น

- ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทุน

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ทุน

- ระดับอุดมศึกษาจำนวน 2 ทุน

     กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ คุณสุเพ็ญ บัวชุม เลขานุการ และนายทะเบียน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์)

รายละเอียดและใบสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF