คณะพยาบาลศาสตร์ได้ออกพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามสถานที่ต่างๆ
เริ่มวันที่ 7 มกราคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี