โครงการการให้ความรู้การป้องกันโรคจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรม
ณ GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี