วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน อาคารปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี