โครงการการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่ 1
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง GA904 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี