วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี