วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน อาคารปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี