ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมย่อย "การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาและระหว่างการศึกษาตามสมรรถนะชั้นปี"
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 7.30-12.00 น.

เวทีเสวนา หัวข้อ นักศึกษาพยาบาลยุคใหม่ ต้อง LIKE วิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร นายชัยวัฒน์ ศักดิ์ดี นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง จากนั้นพูดคุยเรื่อง "สื่อสารสวยงามกับผู้รับบริการ ด้วยสุนทรยสนทนา" โดยวิทยากร นางนฤมล ทีปะปาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และมีบรรยายในหัวข้อ "Presentation ด้วยภาษาไทยอย่างไรให้ดู pro" โดยวิทยากร นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่ม 15 กลุ่มกันทำกิจกรรม "พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการสื่อสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพ" โดยมีอาจารย์ประจำบ้านคุณธรรมเป็นที่ปรึกษา และออกมานำเสนอชิ้นงานจากโจทย์ที่ตั้งไว้ ปิดท้ายด้วยการซักถามและอภิปรายปัญหาโดยวิทยากร