กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี