วันที่ 24 พฤษภาคม พศ.2560 เวลา 09.00น.

คณะพยาบาลศาสตร์เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประชุมที่ห้อง GA101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย