ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีการศึกษา 2560 นั้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของหลักสูตร การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปีการศึกษา

     ทั้งนี้หากประสงค์จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://gradsmd.wu.ac.th/ และระบบสมัครออนไลน์ http://ces.wu.ac.th

 


รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf