ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันล้ออายุ 111 ปี พุทธทาส ภิกขุ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา และทีปภาวันธรรมสถาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อระลึกถึงท่านในฐานะเป็นบุคคลสำคัญในวงการพระพุทธศาสนา

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ รายละเอียดดังแนบ


ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ pdf