ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารข่าว "ช่อประดู่กิ่งอ่อน" วารสารประจำเดือนมีนาคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

     ทั้งนี้ได้จัดส่งวารสารข่าวมาตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf