ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

     ด้วยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พบผู้ป่วยราวสามหมื่นราย และขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระลอกที่สองของปี รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดระบาดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างขึ้นได้ จึงแนบรายละเอียดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ดาวน์โหลดไฟล์เป็น pdf