ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

 

ประกาศด่วนถึงดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- เข้ารับ ๒ รอบ เวลานัดดังเดิมคือ
ภาคแรกนัด ๑๒.๓๐ น.
ภาคหลังนัด ๑๖.๐๐ น.
- ไม่มีการนัดซ้อมย่อยอีกแล้ว มาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเวลานัดหมายเลยทีเดียว
- ชุดครุย ประสานกับร้านให้แล้ว คืนหลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เลย (๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงยิมเนเซี่ยม จุดเดียวกับที่รับชุดครุย)

จึงแจ้งให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน รับทราบ