ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2560

อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์
นักวิจัยดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อรับมอบโล่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  13
"งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรรค์ตามศาสตร์พระราชา"
(Creative and Innovative Research Applying The Philosophy of King Rama 9)
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 


ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นประจำปี2560