ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
- เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และ วันพุธ
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รวม 160 ชั่วโมง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
- สถานที่ ห้องเรียนผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- เรียนครบระยะเวลาตามกำหนด มีพิธีมอบเกียรติบัตรในวันสำเร็จการศึกษา

 


ดาวน์โหลดใบสมัครเป็น doc pdf jpg