ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

ดร.อรัญญา  รักหาบ

อาจารย์กมลชนก  ทองเอียด

อาจารย์กฤษณา  สังขมุณีจินดา

อาจารย์เกศรา ตั้นเซ่ง

อาจารย์จวง  เผือกคง

อาจารย์จีรภา  กาญจนโกเมศ

อาจารย์ปรีดา  เรืองทอง

อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร์

อาจารย์วีณา  ลิ้มสกุล

อาจารย์สุนันทา  ลักษ์ธิติกุล

ดร.ทัศนีย์ สุนทร

ดร.นิตยา ศรีสุข