อาจารย์วิลาวรรณ มากยอด

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

เด็กและวัยรุ่น

 

อาจารย์จุฬาลักษณ์  แก้วสุก

อาจารย์นภมาศ ศรีขวัญ

อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร

อาจารย์ศิมาภรณ์ ห้องล่อง