อาจารย์รชยา  ยิกุสังข์

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชน

 

อาจารย์จิดาภา พลรักษ์

อาจารย์ประภัสสร  อักษรพันธ์

อาจารย์จันทร์จิรา  เกื้อกาญจน์

อาจารย์รุ้งกานต์  พลายแก้ว

อาจารย์วารุณี สอนอินทร์