อาจารย์ถิรวรรณ ทองวล

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

มารดาและทารก

 

อาจารย์จิรภา เสถียรพงศ์ประภา

อาจารย์พรสรวง วงศ์สวัสดิ์

อาจารย์วิรีภรณ์  ชัยเศรษฐสัมพันธ์

อาจารย์อัญชลี จิตราภิรมย์

 

อาจารย์วายุรี ลำโป