อาจารย์ถิรวรรณ ทองวล

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

มารดาและทารก

 

อาจารย์วิรีภรณ์  ชัยเศรษฐสัมพันธ์

อาจารย์อัญชลี จิตราภิรมย์

อาจารย์วายุรี ลำโป

อาจารย์กัญญาภัค เทียนโชติ