อาจารย์ธวัชชัย  ทีปะปาล

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช

 

อาจารย์กฤษณา คงเคล้า

อาจารย์ธีระยุทธ  เกิดสังข์

อาจารย์เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

อาจารย์อริศรา สุขศรี

อาจารย์ประชุมพร บัวคลี่