ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

ประธานกรรมการ

 

นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

กรรมการ

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

กรรมการ

 

ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

กรรมการ

 

 

คุณปิยนุช  ประทีปทัศน์

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)

กรรมการ

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

กรรมการ

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

กรรมการ

 

ดร.อรัญญา รักหาบ

กรรมการ

 

นางกรรณิการ์  สุขเมือง

เลขานุการ