ThaiEDResearch

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

1. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สภาการพยาบาลปี 2557 ดาวน์โหลด

2. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สกอ. (ระดับคณะ) ปี 2558 ดาวน์โหลด

3. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สกอ. (ระดับหลักสูตร) ปี 2558 ดาวน์โหลด

4. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประเมินผลงานคณบดี ปี 2558 ดาวน์โหลด