ThaiEDResearch

 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.  นางสาวชนานันท์  โพธิ์ขวาง ประธานกรรมการ
2.  นางสาวนภมาศ  ศรีขวัญ     กรรมการ
3.  นางกอปรภรณ์  อัมพรพันธ์ กรรมการ
4.  นายธวัชชัย  ทีปะปาล  กรรมการ
5.  นางสาวเบญจวรรณ  งามวงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก ทองเอียด  กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ลักษ์ธิติกุล   กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ศิริแสง กรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์  มีชู  กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน โครงการด้านงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทำคู่มือ หรือพัฒนาคู่มือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลและสรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมข้อเสนอแนะ ทุกไตรมาส