ThaiEDResearch

 

นโยบาย

นโยบายการบริหารงานด้านการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารในระดับมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

3. ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม

4. พัฒนาและสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

1)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อเนื่อง

2)เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายนอกให้เกิดความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกมากขึ้น

          คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความสำคัญในการปลูกฝังนักศึกษาให้ตระหนักถึงการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม หรือพิธีการต่างๆ ที่สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ และดำเนินการในรูปคณะกรรมการ จัดให้คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษา ในการกำหนด เป็นแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา เกี่ยวกับงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการไว้อย่างชัดเจน ในการนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ร่วมจัดดำเนินการ