ThaiEDResearch

 

โครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2555

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  

 

ปีการศึกษา 2556

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  

 

ปีการศึกษา 2557

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  
ลานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพสถานศึกษา   วันลอยกระทง