ThaiEDResearch

 

นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

     - นโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม : เป็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะฯ เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ในการช่วยให้ประชาชน นำความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพที่ได้รับไปปฏิบัติตน เพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  และสร้างสุขนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

     - วัตถุประสงค์การบริการทางวิชาการแก่สังคม : วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

          1.เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม

          2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ

          3.การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพได้

          4.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

          5.เพื่อบูรณาการทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          6.เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานของนักศึกษา