ThaiEDResearch

 

ข้อมูลหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

     หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

     คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาการพยาบาลให้การรับรอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

     สำหรับปีการศึกษา 2556 นักศึกษาที่จะเข้าใหม่จะเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาจากสภาการพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อหลักสูตร,ชื่อปริญญา และวันเดือนปี ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัด/ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:     หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:     Nursing Science 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  :   พยาบาลศาสตรบัณฑิต

               (ชื่อย่อ)  :   พย.บ.

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :   Bachelor of Nursing Science

                   (ชื่อย่อ)  :   B.N.S.

1.3 วันที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551  

     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งคณพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2551

     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 มีมติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี ให้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดำเนินงานของคณะตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 สิงหาคม 2551

     คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 8/2551 ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้รับนักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551