ThaiEDResearch

 

กลุ่มเรียน 5244.171 รุ่น 52 จำนวน 95 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์

กลุ่มเรียน 53105.171 รุ่น 53 จำนวน 68 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์กชณิภา ผลพฤกษ์

กลุ่มเรียน 54114.171 รุ่น 54 จำนวน 54 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ชนานันท์ โพธิ์ขวาง

กลุ่มเรียน 55099.171 รุ่น 55 จำนวน 56 คน  

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์กฤษณา สังขมุณีจินดา

กลุ่มเรียน 56105.171 รุ่น 56 จำนวน 103 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์จวง เผือกคง

กลุ่มเรียน 57087.171 รุ่น 57 จำนวน 56 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์อัญชลี จิตราภิรมย์

กลุ่มเรียน 57088.172 รุ่น 57 จำนวน 56 คน

>>>อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์เกศรา ตั้นเซ่ง