ThaiEDResearch

 

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์และมารดาทารก ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพยาบาล

 

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพยาบาล