ThaiEDResearch

 

*หมายเหตุ*

นักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย gmail ในการทำแบบประเมิน

เพื่อสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าเคยทำแบบประเมินไปแล้ว

และสามารถกลับมาแก้ไขคำตอบได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาในการประเมิน


 

ประเมินวิชาออนไลน์ปีการศึกษา 2/2560

 


ไปยังประเมินผู้สอนออนไลน์