ThaiEDResearch

 

          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดหาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทุกสาขาวิชาและบุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. มีอาคารเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคารราชพฤกษ์) และอาคารปฏิบัติการพยาบาล ขนาดความสูง 3 ชั้น ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภาษา

2 มีห้องต่าง ๆ ทั้งห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องทำงานอาจารย์และบุคลากร  ห้องกิจการนักศึกษา ซึ่งมีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้ และจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพื่อความสะดวกในการทำงาน และส่งเสริมบรรยากาศให้น่าอยู่ น่าทำงาน

3.ได้จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาไว้อย่างเพียงพอและ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับนักศึกษารายกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ