ThaiEDResearch

 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

นางสาววิลาวรรณ  มากยอด ประธานกรรมการ
นางสาวน้ำฝน  ฤทธิภักดี กรรมการ
นางกอปรภรณ์  อัมพรพันธ์ กรรมการ
นางสาววารุณี  สอนอินทร์ กรรมการ
นางสาวจีรภา  กาญจนโกเมศ กรรมการ
นางสาวปิยนาถ  ราชแก้ว กรรมการ
นางสาวจิดาภา พลรักษ์    กรรมการ
นางรชยา ยิกุสังข์    กรรมการ
นายฉัตรชัย  ศิริแสง กรรมการและเลขานุการ


หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน โครงการด้านกิจการนักศึกษา

2. จัดทำคู่มือ หรือพัฒนาคู่มือการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 

3. ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลและสรุปโครงการด้านงานกิจการนักศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ ทุกไตรมาส

4. จัดบริการและสวัสดิการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตการศึกษาได้อย่างมีความสุข

5. ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ

6. ส่งเสริมวินัย และความประพฤติของนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

7. การช่วยเหลือแนะนำนักศึกษา การให้คำปรึกษา บริการข่าวสารสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษารู้จักตนเองและปรับตนได้อย่างเหมาะสม ยอมรับและเข้าใจตนเอง