ThaiEDResearch

 

ลำดับ ชื่อ สกุล สถานที่ทำงาน
1. นางสาวกัญญารัตน์  รักแก้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2. นางสาวเกษรภรณ์  กมลนรากิจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
3. นางสาวขวัญชนก  เพ็ชรปล้อง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
4. นางสาวเครือแก้ว  เพ็ญบุญ โรงพยาบาลทักษิณ
5. นางสาวจริยา  ลิ้มสุวรรณ  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
6. นางสาวจุไรรัตน์  หัสนันท์ โรงพยาบาลเคียนซา
7. นางสาวชัชฎาภรณ์  เมืองน้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
8. นางสาวซารีนา  กาเดร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
9. นางสาวไซนะ  เซ็ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
10. นางสาวน้อมจิตต์  ขุนบวร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
11. นางสาวนิษา  แซ่จิว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
12. นางสาวนุชยาหนี  หมาดโตะโสะ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
13. นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
14. นางสาวนูรีดา  อาบู โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
15. นางสาวนูรียาวาฮาล  เซ็ง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
16. นางสาวปรียานุช  ขวัญชุม โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
17. นางสาวปัทมา  สืบสำราญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
18. นางสาวปาวีนา  ชานุช โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
19. นางสาวพรพิมล  อุณบัวแก้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
20. นางสาวพรัชญา  สงละออ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
21. นางสาวยุวลักษณ์  ไชยวัณณ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
22. นางสาวเยาวลักษณ์  เทพสุวรรณ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
23. นางสาวรอมซียะ  อาแว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
24. นางสาวลดาวัลย์  สงนุ้ยเจริญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
25. นางสาวลักขณา  ฤทธิกุล โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
26. นางสาวลัดดาวัลย์  ณ  พัทลุง โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
27. นางสาววรัจฉรา  กำราญศึก โรงพยาบาลเอกชน
28. นางสาววราพร  ประทุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
29. นางสาววลัยรัตน์  อาแด โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30. นางสาวศรัญญา  ฐานกระโทก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
31. นางสาวสมฤทัย  คงระเรื่อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
32. นางสาวสายฝน  ปานทอง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
33. นางสาวสุธีรา  สารีเร๊ะ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
34. นางสาวสุนิสา  ส่งเอียด โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
35. นางสาวสุลีพร  เพชรชิต โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
36. นางสาวอทิตยา  จำนงค์พันธ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
37. นางสาวอรุณรัตน์  ทองเสนา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
38. นางสาวอาแอเสาะ  สายอ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
38. นางสาวอังศุมาลี พุ่มไพบูลย์ โรงพยาบาลเอกชน