ThaiEDResearch

 

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 

ว/ด/ป ที่จัด ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม จำนวน (คน) สถานที่ ตัวชี้วัดความสำเร็๗ จำนวนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 8-10 ก.ค.57

โครงการวันสำคัญ

-วันอาสาฬหบูชา

-วันเข้าพรรษา 

 -นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

-อาจารย์และบุคลากร

 88 วัดนิคมธรรมาราม  สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100  5,000  อ.ชนานันท์  
 15-27 ก.ค.57 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  99  คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.ผลการทดสอบความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.ผลการใช้ทักษะสื่อสารสนทนาด้านภาษาอังกฤษในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

17,000  อ.ชนานันท์ 
 18 ก.ค. 57 โครงการลานวัฒนธรรมกับการพัฒนาสุนทรียภาพ  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4  297  คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.นักศึกษามีความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

2.คณะมีพื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 

20,000  อ.ชนานันท์