ThaiEDResearch

 

ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558

ว/ด/ป ที่จัด ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม จำนวน (คน) สถานที่ ตัวชี้วัดความสำเร็๗ จำนวนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
 28-29 ก.ค.58

โครงการวันสำคัญ

-วันอาสาฬหบูชา

-วันเข้าพรรษา 

 -นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

-อาจารย์และบุคลากร

 90

 

10

หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

2) ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 3.51

3) การจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)

 

5,000  อ.ชนานันท์  
 พ.ย.57 และ ก.พ. พ.ค. ก.ค. 58 โครงการลานวัฒนธรรมกับการพัฒนาสุนทรียภาพ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

อาจารย์ 

297

 

 

20 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

1) นักศึกษามีความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

2) คณะมีพื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

3) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

 

20,000  อ.ชนานันท์