ThaiEDResearch

 

 

          การที่นักศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นการเดินทางเข้าสู่วิชาชีพที่มีเกียรติ มีอนาคตในหน้าที่การงาน ได้นำความรู้จากวิชาชีพไปดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคม ขณะเป็นนักศึกษาทุกคนต้องทำหน้าที่หลักให้ครบถ้วน คือ เรียนให้ดีที่สุด ร่วมกิจกรรมให้สม่ำเสมอและดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตปัญญา และสังคม ตลอดจนมีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน เพี่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างผู้มีสติปัญญา ให้สมกับเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี