ThaiEDResearch

 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 46 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน 33 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 6 คน

บุคลากรทั้งหมดจำแนกตามเพศ

จำนวนบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 39 คน จำแนกตามเพศ ดังนี้

• เพศชาย จำนวน 4 คน

• เพศหญิง จำนวน 42 คน

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามเพศ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
 

บุคลากรทั้งหมดจำแนกตามอายุ

จำนวนบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 39 คน จำแนกตามช่วงอายุ ดังนี้

• น้อยกว่า 25 ปี จำนวน 1 คน

• 25 - 29 ปี  จำนวน 5 คน

• 30 - 34 ปี  จำนวน 13 คน

• 35 - 39 ปี  จำนวน 10 คน

• 40 - 44 ปี  จำนวน 6 คน

• 45 - 49 ปี  จำนวน 2 คน

• 50 - 54 ปี  จำนวน 3 คน

• 55 - 59 ปี  จำนวน 2 คน

• 60 - 70 ปี  จำนวน 4 คน

แผนภูมิแท่งแสดงบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

บุคลากรทั้งหมดจำแนกตามสถานภาพ

จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 46 คน จำแนกตามสถานภาพ ดังนี้

• พนักงานมหาวิทยาลัย    จำนวน 45 คน

• พนักงานประจำตามสัญญา  จำนวน 1  คน

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามสถานภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

 

บุคลากรทั้งหมดจำแนกตามวุฒิการศึกษา

จำนวนบุคลากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 46 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

• วุฒิปริญญาตรี   จำนวน 4 คน

• วุฒิปริญญาโท   จำนวน 41 คน

• วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 40 คน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

• อาจารย์ จำนวน 39 คน

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามสาขาการพยาบาล

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 40 คน จำแนกตามสาขาการพยาบาล ดังนี้

• สาขาการพยาบาล      จำนวน 34 คน

• สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    จำนวน 6 คน

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558 จำแนกตามสาขาการพยาบาล

 

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อและลาฝึกอบรม

จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 46 คน จำแนกตามการปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อและลาฝึกอบรม ดังนี้

• ปฏิบัติงาน  จำนวน 37 คน

• ลาศึกษาต่อ จำนวน 9คน

• ลาฝึกอบรม จำนวน 0  คน

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
จำแนกการปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ และลาฝึกอบรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ดังนี้
          • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน 13 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน
          • สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน 3 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน
          • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ปฏิบัติงาน 6 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน
          • สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก  ปฏิบัติงาน 3 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน
          • สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ปฏิบัติงาน 5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน