ThaiEDResearch

 

นโยบายและวัตถุประสงค์
     นโยบาย (Policy)
          1) พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
          2) สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          3) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากล
          4) สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
          5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
          6) บูรณาการงานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

     วัตถุประสงค์ (Objectives)
          1) ผลิตบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรม 
          2) พัฒนา ส่งเสริมงานวิจัย ด้านสุขภาพที่สนองความต้องการของท้องถิ่น
          3) แสวงหาความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
          4) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอก
          5) ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม