ThaiEDResearch

 

เอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ขั้นตอนการดำเนินการ ผศ.รศ. ขั้นตอนใหม่ DOWNLOAD
2. ประกาศการประเมินผลการสอน 2556 ฉบับที่ 1 DOWNLOAD
3 แบบประเมินของ ผศ. กพอ.03 ส่วนที่ 1 DOWNLOAD
4. บันทึกข้อความ DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ DOWNLOAD
6. แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ DOWNLOAD
9. แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ DOWNLOAD
10. ระเบียบค่าขอทำผลงานวิชาการ DOWNLOAD
11. คู่มือการประเมินเอกสารประกอบการสอน DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

1. บันทึกข้อความ 2560 DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มขอจัดการเรียนการสอนนอกเวลา 2559 เฉพาะห้องเรียน DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มขออนุญาตเลื่อนการจัดการเรียนการสอน 2560 DOWNLOAD
4. แบบเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ 2560 DOWNLOAD
5. บันทึกข้อความออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี DOWNLOAD
6. บันทึกข้อความรายงานผลการไปประชุม 2559 DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี 2559 DOWNLOAD
8. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติ 2559 DOWNLOAD
9. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี 2560 DOWNLOAD
10. แบบฟอร์มแผนการสอนภาคปฏิบัติ 2560 DOWNLOAD
11. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันและประกาศ 2560 DOWNLOAD
12. แบบแจ้งข้อมูลรับเงินผ่าน KTB Corporate Online 2560 DOWNLOAD
13. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(คนเดียว) 2560 DOWNLOAD
14. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบกลุ่ม) 2560 DOWNLOAD
15. Check list แฟ้มรายวิชาภาคทฤษฎี 24เม.ย.60 DOWNLOAD
16. Check list แฟ้มรายวิชาภาคปฏิบัติ 24เม.ย.60 DOWNLOAD
17. แบบฟอร์มการลา LINK
18. แบบฟอร์มธุรการ LINK
19. แบบนำไปใช้ประโยชน์ DOWNLOAD
20. แบบรับรองการใช้ประโยชน์ DOWNLOAD
21. แบบประเมินการสอนของอาจารย์วิชาทฤษฎีโดยผู้บังคับบัญชา DOWNLOAD
22. แบบประเมินคุณการสอนวิชาปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มการลาและตัวอย่างการไปราชการกรณีไม่สแกนลายนิ้วมือ

1. ใบลากิจ/ลาป่วย DOWNLOAD
2. ใบลาพักผ่อน DOWNLOAD
3 ใบมอบหมายงาน DOWNLOAD
4. ใบออกนอกจังหวัดสุราษฎร์ธานี DOWNLOAD
5. ตัวอย่างใบขออนุญาตปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย 1 สัปดาห์ DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มงานพัสดุ

1. ใบเบิกพัสดุ DOWNLOAD
2. ใบยืมพัสดุ DOWNLOAD
3 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม - คณะพยาบาลศาสตร์ DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มแจ้งซ่อม - มหาวิทยาลัย DOWNLOAD
6. แบบฟอร์มขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ DOWNLOAD
7. แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ DOWNLOAD
8. แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01) DOWNLOAD

 

ตัวอย่างการมอบหมายเวรรักษาการณ์

1. ตัวอย่างการมอบหมายเวรรักษาการณ์ DOWNLOAD

 

แบบฟอร์มงบวิจัยแผ่นดินปี 2562

1. บันทึกข้อความการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มสรุปเป้าหมายที่ 1 DOWNLOAD
3 แบบฟอร์มสรุปเป้าหมายที่ 2 DOWNLOAD
4. แบบฟอร์มสรุปเป้าหมายที่ 3 DOWNLOAD
5. แบบฟอร์มสรุปเป้าหมายที่ 4 DOWNLOAD
6. แบบเสนอโครงการตามเป้าหมายที่ 4 DOWNLOAD
7. แบบเสนอโครงการวิจัย DOWNLOAD
8. แบบเสนอแผนงานวิจัย DOWNLOAD