ThaiEDResearch

 

พิธีรับใบสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี