ThaiEDResearch

 

 

อาจารย์ประภัสสร  อักษรพันธ์

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชน

 

อาจารย์รชยา  ยิกุสังข์

อาจารย์จิดาภา พลรักษ์

อาจารย์รุ้งกานต์  พลายแก้ว

อาจารย์นุชนาถ วิชิต