ThaiEDResearch

 

 

อาจารย์ถิรวรรณ ทองวล

หัวหน้าสาขาการพยาบาล

มารดาและทารก

 

อาจารย์วิรีภรณ์  ชัยเศรษฐสัมพันธ์

อาจารย์อัญชลี จิตราภิรมย์

ดร.ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล

อาจารย์วายุรี ลำโป

 

อาจารย์กัญญาภัค เทียนโชติ

อาจารย์หงษาวดี โยธาทิพย์