การประชุมจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ มากชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมระดมความคิดจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะ พยาบาลศาสตร์ ให้เป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังพัฒนาระบบยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นระบบการยิงบาร์โค้ด ให้มีความทันสมัย

Blog Attachment

Leave us a Comment