คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยในปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษา จำนวน 8 กลุ่มเรียน เพื่อให้การดูแลนักศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

 


อ่านต่อเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment